Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

 

Reagila 1,5 mg kovat kapselit

Reagila 3 mg kovat kapselit

Reagila 4,5 mg kovat kapselit

Reagila 6 mg kovat kapselit

 

karipratsiini

 

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää
sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Reagila on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Reagila-valmistetta
 3. Miten Reagila-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Reagila-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Reagila on ja mihin sitä käytetään

Reagila sisältää karipratsiini-nimistä vaikuttavaa ainetta. Se kuuluu psykoosilääkkeiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Sitä käytetään skitsofreniaa sairastavien aikuisten hoitoon.

Skitsofrenia on sairaus, jolle tyypillisiä oireita voivat olla epätodellisten asioiden kuuleminen, näkeminen tai aistiminen (hallusinaatiot), epäluuloisuus, harhaluulot, sekava puhe ja käyttäytyminen ja tunne-elämän latteus. Skitsofreniaa sairastavilla saattaa olla myös masennusta, syyllisyydentuntoja, ahdistuneisuutta, hermostuneisuutta. Heillä voi olla vaikeuksia aloittaa tai jatkaa suunniteltuja toimia, haluttomuutta puhua tai puutteita tunnereaktioissa tilanteissa, jotka tavallisesti synnyttäisivät tunteita muissa ihmisissä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Reagila-valmistetta

Älä ota Reagila-valmistetta:

 • jos olet allerginen karipratsiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos käytät lääkkeitä, joilla hoidetaan:
  • C-hepatiittiviruksen aiheuttamaa maksatulehdusta (bosepreviiriä ja telapreviiriä sisältävät lääkkeet)
  • bakteeri-infektioita (klaritromysiiniä, telitromysiiniä, erytromysiiniä ja nafsilliinia sisältävät lääkkeet)
  • tuberkuloosi (rifampisiiniä sisältävät lääkkeet)
  • HIV-infektiota (kobisistaattia, indinaviiria, nelfinaviiria, ritonaviiria, sakinaviiria, efavirentsiä ja etraviriiniä sisältävät lääkkeet)
  • sieni-infektioita (itrakonatsolia, ketokonatsolia, posakonatsolia, vorikonatsolia ja flukonatsolia sisältävät lääkkeet) ­ Cushingin oireyhtymää, jossa keho tuottaa liikaa kortisolia (ketokonatsolia sisältävät lääkkeet)
  • masennusta (mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet ­ ja nefatsodonia sisältävät lääkkeet)
  • epilepsiaa ja kouristuskohtauksia (karbamatsepiinia, fenobarbitaalia ja fenytoiinia sisältävät lääkkeet)
  • sydänsairauksia (diltiatseemia ja verapamiilia sisältävät lääkkeet)
  • uneliaisuutta (modafiniilia sisältävät lääkkeet)
  • keuhkojen korkeaa verenpainetta (bosentaania sisältävät lääkkeet).

 

Varoitukset ja varotoimet

Kerro lääkärille heti

 • jos ajattelet tai sinusta tuntuu siltä, että haluat vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan. Itsemurha-ajatukset ja itsetuhoinen käyttäytyminen ovat todennäköisempiä hoidon alussa.
 • jos sinulla on yhtäaikaisesti kuumetta, hikoilua, hengityksen nopeutumista, lihasjäykkyyttä ja tokkuraisuutta tai uneliaisuutta (voivat olla pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän oireita).

 

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Reagilaa tai lääkehoidon aikana, jos

 • sinulla on tai on joskus ollut levottomuutta ja kyvyttömyyttä istua paikoillaan. Näitä oireita voi tulla Reagila-hoidon alussa. Kerro lääkärille, jos näin tapahtuu.
 • sinulle on tai on joskus ollut poikkeavia tahattomia liikkeitä, tavallisimmin kielessä tai kasvoissa. Kerro lääkärille, jos näin tapahtuu.
 • näkösi heikkenee. Sinut ohjataan käymään silmälääkärillä.
 • sinulla tai lähisuvussasi on ollut rytmihäiriöitä (myös EKG-tutkimuksessa nähtävä ns. QT-ajan piteneminen). Kerro lääkärillesi, jos käytät muita lääkkeitä, koska ne voivat aiheuttaa tai pahentaa tällaisia muutoksia EKG:ssä
 • sinulla on korkea tai matala verenpaine tai sydänsairaus. Verenpainettasi seurataan säännöllisesti.
 • sinua huimaa noustessasi seisomaan verenpaineen äkillisestä laskusta johtuen. Tämä voi aiheuttaa pyörtymisen.
 • sinulla tai lähisuvussasi on ollut veritulppia, koska skitsofrenialääkkeiden käytön yhteydessä voi tulla veritulppia.
 • sinulla on ollut aivohalvaus, etenkin jos olet iäkäs tai tiedät, että sinulla on muita aivohalvauksen riskitekijöitä. Kerro lääkärille välittömästi, jos huomaat mitään aivohalvauksen oireita.
 • sinulla on dementia (muistamattomuutta ja muiden henkisten kykyjen heikkenemistä) ja etenkin jos olet iäkäs
 • sinulla on Parkinsonin tauti
 • jos sinulla on diabetes tai diabeteksen riskitekijöitä (esim. liikalihavuus tai joku lähisuvussasi sairastaa diabetesta). Lääkärisi seuraa verensokeriarvojasi säännöllisesti, koska Reagila saattaa nostaa niitä. Oireita korkeista verensokeriarvoistasta ovat liiallinen janoisuus, suuret virtsamäärät, lisääntynyt ruokahalu ja voimattomuus.
 • sinulla on ollut kouristuskohtauksia tai epilepsia.

 

Painon nousu

Reagila voi aiheuttaa merkittävää painon nousua, joka voi vaikuttaa terveyteesi. Näin ollen lääkäri tarkistaa painosi säännöllisesti.

 

Ehkäisy

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä hyvin tehokasta ehkäisyä Reagila-hoidon aikana ja vähintään 10 viikkoa hoidon lopettamisen jälkeen. Jos käytät hormoniehkäisyvalmisteita, on käytettävä myös ns. estemenetelmää (esimerkiksi kondomi tai pessaari; katso kohta ”Raskaus ja imetys”).

 

Lapset ja nuoret

Tätä lääkettä ei suositella alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hoitoon, koska lääkkeen käytöstä lapsille ja nuorille ei ole tietoja.

 

Muut lääkevalmisteet ja Reagila

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tiettyjä lääkkeitä ei saa ottaa yhdessä Reagilan kanssa (ks. jäljempänä kohta Älä ota Reagila-valmistetta).

 

Reagila-valmisteen ottaminen yhdessä joidenkin muiden lääkkeiden kanssa voi edellyttää Reagilavalmisteen tai toisen lääkkeen annoksen muuttamista. Tällaisia ovat sydänsairauksien hoitoon käytettävät digoksiinia sisältävät lääkkeet, dabigatraania sisältävät veren hyytymistä estävät lääkkeet tai lääkkeet jotka vaikuttavat henkisiin toimintoihisi. Jos käytät hormonaalista ehkäisymenetelmää, on käytettävä myös nk. estomenetelmää (katso kohta ”Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi”).

 

Reagila ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Älä juo greippimehua Reagila-hoidon aikana. Vältä alkoholin käyttöä Reagila-valmisteen käytön aikana.

 

Raskaus ja imetys

 

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

 

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä Reagila-hoidon aikana. Hoidon päättymisen jälkeenkin ehkäisyä täytyy käyttää vähintään 10 viikon ajan viimeisestä Reagilaannoksesta. Tämä johtuu siitä, että lääke pysyy elimistössä jonkin aikaa viimeisen annoksen ottamisesta. Jos käytät hormonaalista ehkäisyä, käytä sen lisäksi estemenetelmää (esim. kondomia tai pessaaria). Kysy lääkäriltä sopivista ehkäisyvaihtoehdoista.

 

Raskaus

 

Älä ota tätä lääkettä raskauden aikana, ellei lääkäri ole niin kehottanut. Jos lääkäri päättää, että sinun on otettava tätä lääkettä raskauden aikana, lääkäri seuraa vauvasi vointia tarkkaan syntymän jälkeen. Vastasyntyneelle, jonka äiti on käyttänyt tätä lääkettä viimeisen raskauskolmanneksen (raskauden kolmen viimeisen kuukauden) aikana, voi tulla seuraavia oireita:

 •  vapina, lihasten jäykkyys tai heikkous, uneliaisuus, levottomuus, hengitysvaikeudet ja syömisvaikeudet.

Jos vauvallasi esiintyy mitä tahansa näistä oireista, ota yhteys lääkäriin.

 

Imetys

 

Älä imetä, jos otat Reagila-valmistetta, koska vauvaan kohdistuvaa riskiä ei voida sulkea pois. Kysy neuvoa lääkäriltä.

 

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääke saattaa vaikuttaa vähän tai kohtalaisesti kykyyn ajaa ja käyttää koneita. Tämän lääkkeen käytön aikana voi esiintyä uneliaisuutta, huimausta ja näköhäiriöitä (ks. kohta 4). Älä aja autoa äläkä käytä mitään työkaluja tai koneita ennen kuin tiedät, että tämä lääke ei vaikuta sinuun haitallisesti.

 

Reagila 3 mg, 4,5 mg, 6 mg kovat kapselit sisältävät alluranpunainen AC:tä (E 129).

Alluranpunainen AC on väriaine, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten Reagila-valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 

Suositeltu aloitusannos on 1,5 mg kerran vuorokaudessa suun kautta. Sen jälkeen lääkärisi voi säätää annosta hitaasti 1,5 mg:n välein riippuen siitä, miten hoito tehoaa sinuun. Enimmäisannosta 6 mg kerran vuorokaudessa ei saa ylittää.

 

Ota Reagila samaan aikaan joka päivä ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

 

Jos olet ottanut toista skitsofrenian hoitoon tarkoitettua lääkettä ennen Reagilan aloittamista, lääkärisi päättää keskeytetäänkö aiempi lääke asteittain vai välittömästi ja miten Reagilan annosta säädetään. Lääkärisi kertoo myös sinulle, kuinka Reagila vaihdetaan toiseen lääkevalmisteeseen.

 

Potilaat, joilla on munuais- tai maksaongelmia
Jos sinulla on vakavia munuais- tai maksaongelmia, Reagila ei ehkä sovi sinulle. Kysy neuvoa lääkäriltä.

 

Iäkkäät potilaat

Lääkärisi valitsee varovaisesti sinulle sopivan annoksen. Reagilaa ei saa antaa iäkkäille potilaille, joilla on dementia (muistin heikkenemistä).

 

Jos otat enemmän Reagila-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut Reagila-valmistetta enemmän kuin lääkäri on määrännyt, tai vaikkapa lapsi on ottanut sitä vahingossa, ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene välittömästi lähimpään sairaalaan. Ota lääkepakkaus mukaasi. Sinulla saattaa olla matalasta verenpaineesta johtuvaa huimausta tai sydämen sykkeen poikkeavuuksia, saatat tuntea olosi uniseksi ja väsyneeksi tai sinulla voi olla poikkeavia kehon liikkeitä sekä vaikeuksia seistä tai kävellä.

 

Jos unohdat ottaa Reagila-valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jos seuraavan annoksen ottamisajankohta on kuitenkin jo hyvin lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta ja jatka lääkkeen ottamista tavalliseen tapaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos unohdat ottaa kaksi annosta tai enemmän, ota yhteyttä lääkäriin.

 

Jos lopetat Reagila-valmisteen oton

Jos lopetat tämän lääkkeen ottamisen, lääkkeen vaikutus lakkaa. Vaikka tuntisit olosi paremmaksi, älä muuta tai lopeta lääkkeen ottamista ellei lääkäri niin määrää, sillä oireet voivat uusiutua.

 

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

 

Kerro lääkärille heti, jos sinulla ilmenee jotakin seuraavista:

 • vakava allerginen reaktio, jonka oireita ovat kuume, suun, kasvojen, huulten tai kielen turpoaminen, hengenahdistus, kutina, ihottuma ja joskus verenpaineen lasku. (Harvinainen haittavaikutus)
 • yhtäaikaisesti kuumetta, hikoilua, lihasjäykkyyttä ja uneliaisuutta tai tokkuraisuutta. Nämä voivat olla neuroleptioireyhtymäksi kutsutun tilan oireita. (Haittavaikutuksen esiintyvyys on tuntematon)
 • selittämättömät lihaskivut, -krampit tai -heikkous. Nämä voivat olla merkkejä lihasvauriosta, joka voi aiheuttaa hyvin vakavia munuaisvaivoja. (harvinainen haittavaikutus)
 • laskimoveritulppia, erityisesti jaloissa (oireita ovat esimerkiksi turvotus, kipu ja punoitus jalassa). Veritulpat saattavat kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin ja aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. (Haittavaikutuksen esiintyvyys on tuntematon)
 • ajatukset itsesi vahingoittamisesta, itsemurhasta tai yrittää itsemurhaa (melko harvinainen haittavaikutus).

 

Muut haittavaikutukset

 

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voivat esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä)

 

 • levottomuus ja kyvyttömyys istua paikoillaan
 • parkinsonismi
 • tila, johon liittyy monenlaisia oireita: Liikkeiden hidastuminen tai vähentyminen, ajattelun hitaus, nykiminen raajoja taivutettaessa (hammasratasjäykkyys), laahustavat askeleet, vapina, kasvojen ilmeiden köyhyys tai ilmeettömyys, lihasjäykkyys, kuolaaminen

 

Yleiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä)

 

 • ahdistuneisuus
 • uneliaisuus, univaikeudet, epänormaalit unet, painajaiset, unissakävely
 • heitehuimaus
 • tahattomat kiertoliikkeet ja epätavalliset asennot
 • voimakas hampaiden narskuttelu tai leukojen kiristely, kuolaaminen, pitkäkestoinen silmien räpyttely otsaan napauttamisen jälkeen [poikkeava refleksi], liikevaikeudet, kielen liikehäiriö. (Näitä sanotaan ekstrapyramidaalioireiksi.)
 • hämärtynyt näkö
 • korkea verenpaine
 • nopea, epäsäännöllinen sydämensyke
 • vähentynyt tai lisääntynyt ruokahalu
 • pahoinvointi, oksentelu, ummetus
 • painon nousu
 • väsymys
 • ­ seuraavat voidaan nähdä laboratoriokokeissa:
  • maksaentsyymiarvojen suureneminen
  • veren kreatiinikinaasipitoisuuden suureneminen
  • veren poikkeavat lipidiarvot (esim. kolesteroli
  • ja rasvapitoisuus).

 

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta)

 

 • masennus
 • äkillinen ja vaikea sekavuus
 • pyörrytys
 • epämiellyttävä, poikkeava tuntoherkkyys
 • uneliaisuus, voimattomuus tai haluttomuus tehdä asioita
 • tahattomat liikkeet yleisimmin kielessä tai kasvoissa. Tämä voi tulla niin lyhyt
 • kuin pitkäaikaisenkin käytön yhteydessä.
 • vähentynyt tai lisääntynyt seksuaalinen halu, erektio-ongelmat.
 • silmä-ärsytys, korkea silmänpaine, heikentynyt näkö
 • kohdistamisongelmat, kun katsotaan ensin kauas ja sitten lähelle.
 • matala verenpaine
 • poikkeava EKG-löydös, poikkeava hermoimpulssien välittyminen sydämessä
 • hidas, epäsäännöllinen sydämen syke.
 • nikotus
 • närästys
 • jano
 • kipu virtsatessa
 • poikkeavan tiheä virtsaaminen ja runsas virtsamäärä.
 • kutina, ihottuma
 • diabetes
 • seuraavat voidaan nähdä laboratoriokokeissa:
  • veren poikkeava natriumpitoisuus
  • kohonnut verensokeripitoisuus ja kohonnut bilirubiinin (sappiväriaineen) pitoisuus veressä
  • anemia (vähentynyt veren punasolujen määrä)
  • tietyntyyppisten veren valkosolujen määrän lisääntyminen
  • pienentynyt TSH-hormonin (kilpirauhasta stimuloivan hormonin) pitoisuus veressä.

 

Harvinaiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä potilaalla tuhannesta)

 

 • kouristuskohtaus
 • muistinmenetys, puhekyvyn menetys
 • silmien valonarkuus
 • silmän linssin samentuminen, mikä johtaa näön heikentymiseen (kaihi)
 • nielemisvaikeudet
 • tietynlaisten veren valkosolujen määrän väheneminen, mikä voi altistaa infektioille
 • kilpirauhasen vajaatoiminta.

 

Haittavaikutukset, joiden esiintyvyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • maksatulehdus (kipu oikealla ylävatsassa, silmien ja ihon kellertyminen, heikkous, kuume)

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Reagila-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.” ja ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

 

Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Reagila sisältää

 

 • Vaikuttava aine on karipratsiini.
  Reagila 1,5 mg: Yksi kova kapseli sisältää karipratsiinihydrokloridia määrän, joka vastaa 1,5 mg karipratsiinia.
  Reagila 3 mg: Yksi kova kapseli sisältää karipratsiinihydrokloridia määrän, joka vastaa 3 mg karipratsiinia.
  Reagila 4,5 mg: Yksi kova kapseli sisältää karipratsiinihydrokloridia määrän, joka vastaa 4,5 mg karipratsiinia.Reagila 6 mg: Yksi kova kapseli sisältää karipratsiinihydrokloridia määrän, joka vastaa 6 mg karipratsiinia.
 • Muut aineet ovat:
  Reagila 1,5 mg kovat kapselit: esigelatinoitu (maissi)tärkkelys, magnesiumstearaatti, titaanidioksidi (E 171), liivate, musta painoväri (shellakka, musta rautaoksidi [E 172], propyleeniglykoli, kaliumhydroksidi).

  Reagila 3 mg kovat kapselit: esigelatinoitu (maissi)tärkkelys, magnesiumstearaatti, alluranpunainen AC (E 129), briljanttisininen FCF (E 133), titaanidioksidi (E 171), keltainen rautaoksidi (E 172), liivate, musta painoväri (shellakka, musta rautaoksidi [E 172], propyleeniglykoli, kaliumhydroksidi).

  Reagila 4,5 mg kovat kapselit: esigelatinoitu (maissi)tärkkelys, magnesiumstearaatti, alluranpunainen AC (E 129), briljanttisininen FCF (E 133), titaanidioksidi (E 171), keltainen rautaoksidi (E 172), liivate, valkoinen painoväri (shellakka, titaanidioksidi [E 171], propyleeniglykoli, simetikoni).

  Reagila 6 mg kovat kapselit: esigelatinoitu (maissi)tärkkelys, magnesiumstearaatti, briljanttisininen FCF (E 133), alluranpunainen AC (E 129), titaanidioksidi (E 171), liivate, musta painoväri (shellakka, musta rautaoksidi [E 172], propyleeniglykoli, kaliumhydroksidi).

 

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

 

 • Reagila 1,5 mg kovat kapselit: Koon 4 (pituudeltaan noin 14,3 mm) kova liivatekapseli, jossa valkoinen läpinäkymätön kansiosa ja valkoinen läpinäkymätön pohjaosa, johon on painettu ”GR 1.5” mustalla musteella. Kapselit on täytetty valkoisella tai kellertävällä jauheseoksella.
 • Reagila 3 mg kovat kapselit: Koon 4 (pituudeltaan noin 14,3 mm) kova liivatekapseli, jossa vihreä läpinäkymätön kansiosa ja valkoinen läpinäkymätön pohjaosa, johon on painettu ”GR 3” mustalla musteella. Kapselit on täytetty valkoisella tai kellertävällä jauheseoksella.
 • Reagila 4,5 mg kovat kapselit: Koon 4 (pituudeltaan noin 14,3 mm) kova liivatekapseli, jossa vihreä läpinäkymätön kansiosa ja vihreä läpinäkymätön pohjaosa, johon on painettu ”GR 4.5” valkoisella musteella. Kapselit on täytetty valkoisella tai kellertävällä jauheseoksella.
 • Reagila 6 mg kovat kapselit: Koon 3 (pituudeltaan noin 15,9 mm) kova liivatekapseli, jossa purppuranpunainen läpinäkymätön kansiosa ja valkoinen läpinäkymätön pohjaosa, johon on painettu ”GR 6” mustalla musteella. Kapselit on täytetty valkoisella tai kellertävällä jauheseoksella.

 

Kapselit on pakattu läpinäkyvään kovaan PVC/PE/PVDC-läpipainopakkaukseen, joka on kuumasaumattu kovaan alumiinifoliolevyyn. Läpipainopakkaukset on pakattu taiteltuun pahvirasiaan.

 

Reagila 1,5 mg kovia kapseleita ja Reagila 3 mg kovia kapseleita on saatavana pakkauksissa, joissa on 7, 14, 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 tai 98 kovaa kapselia.

 

Reagila 4,5 mg kovia kapseleita ja Reagila 6 mg kovia kapseleita on saatavana pakkauksissa, joissa on 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 tai 98 kovaa kapselia.

 

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

 

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapest

Unkari

 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

 

België/Belgique/Belgien
Recordati BVBA
Tél/Tel: +32 2 46101 36
Lietuva
Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje
Tel: +370 5 261 01 54
България
ТП „Гедеон Рихтер АД”
Teл.: + 359 2 8129063
Luxembourg/Luxemburg
Recordati BVBA
Tél/Tel: + 32 2 46101 36 (Belgique/Belgien)
Česká republika
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Tel: +420 261 141 200
Magyarország
Richter Gedeon Nyrt.
Tel.: +36 1 505 7032
Danmark
Recordati AB
Tlf: +46 8 545 80 230 (Sverige)
Malta
Recordati Ireland Limited
Tel: + 353 21 4379400 (Ireland)
Deutschland
Recordati Pharma GMBH
Tel: + 49 731 70470
Nederland
Recordati BVBA
Tel: + 32 2 46101 36 (België)
Eesti
Richter Gedeon Eesti filiaal
Tel: +372 608 5301
Norge
Recordati AB
Tlf: + 46 8 545 80 230 (Sverige)
Ελλάδα
Recordati Hellas Pharmaceuticals S.A.
Τηλ: + 30 210-6773822
Österreich
Recordati Pharma GMBH
Tel: + 49 731 70470 (Deutschland)
España
Casen Recordati S.L.
Tel: + 34 91 659 15 50
Polska
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (22)755 96 48
France
Bouchara-Recordati S.A.S.
Tél: + 33 1 45 19 10 00
Portugal
Jaba Recordati S.A.
Tel: + 351 21 432 95 00
Hrvatska
Gedeon Richter Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 5625 712
România
Gedeon Richter România S.A.
Tel: +40-265-257 011
Ireland
Recordati Ireland Limited
Tel: + 353 21 4379400
Slovenija
Gedeon Richter d.o.o.
Tel: + +386 8 205 68 70
Ísland
Recordati AB
Sími: +46 8 545 80 230 (Svíþjóð)
Slovenská republika
Gedeon Richter Slovakia, s.r.o.
Tel: +421 2 5020 5801
Italia
RECORDATI S.p.A.
Tel: + 39 02 487871
Suomi/Finland
Recordati AB
Puh/Tel: +46 8 545 80 230 (Ruotsi/Sverige)
Κύπρος
Recordati Hellas Pharmaceuticals S.A.
Τηλ: + 30 210-6773822 (Ελλάδα)
Sverige
Recordati AB
Tel: +46 8 545 80 230
Latvija
Gedeon Richter Plc. pārstāvniecība Latvijā
Tel: +371 67845338
United Kingdom
Recordati Pharmaceuticals Ltd.
Tel: + 44 1491 576336

 

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 05.2018

 

 

Muut tiedonlähteet
Lääkettä koskevat yksityiskohtaiset ja päivitetyt tiedot ovat luettavissa skannaamalla alla ja ulkopakkauksessa oleva QR-koodi älypuhelimella. Samat tiedot ovat saatavissa myös seuraavassa verkko-osoitteessa: www.reagila.com.

 

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.